http://d-nb.info/966618777
Bücher
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/966618777
Titel Discrete mathematics : elementary and beyond / L. Lovász ; J. Pelikán ; K. Vesztergombi
Person(en) Lovász, László ; Pelikán, József ; Vesztergombi, Katalin
Verleger New York ; Berlin ; Heidelberg ; Hong Kong ; London ; Milan ; Paris ; Tokyo : Springer
Erscheinungsjahr 2003
Umfang/Format IX, 290 S. : Ill., graph. Darst. ; 24 cm
Gesamttitel Undergraduate texts in mathematics
Parallele Ausgabe(n) Dt. Ausg. u.d.T.: Lovász, László: Diskrete Mathematik
Online-Ausg.: Discrete Mathematics
ISBN/Einband/Preis 0-387-95584-4 Pp.
0-387-95585-2 kart. : EUR 42.75
Sprache(n) Englisch (eng)
Schlagwörter Diskrete Mathematik
Sachgruppe(n) 27 Mathematik
Links Inhaltsverzeichnis